logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
minus Informacja o pożytkach z majątku jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, którym dysponuje Szpital i jego obciążeniach
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


Oraganami Szpitala są:

1) Dyrektor Szpitala

2) Rada Społeczna

Ponadto osobami sprawującymi funkcje w Szpitalu są:

1) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

2) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

3) Główny Księgowy

 

Dyrektor Szpitala: dr n. med. Leszek Trojanowski

Kompetencje:

Dyrektor Szpitala kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor Szpitala ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Szpitala (podstawowej, administracyjnej i gospodarczej), a w szczególności za:

1. organizację i prowadzenie Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2. sprawne funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala,

3. poziom działalności leczniczej i profilaktycznej Szpitala,

4. dobór i zgodną z obowiązującymi normami obsadę personelu,

5. właściwą organizację pracy podległego personelu,

6. gospodarkę finansową i ogólną Szpitala,

7. nawiązywanie i współpracę z innymi jednostkami służby zdrowia;

Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Szpitala.

Ponadto Dyrektor:

1. dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników,

2. czuwa nad podnoszeniem poziomu jakości pracy oraz zwiększeniem zakresu i jakości świadczonych usług medycznych,

3. kontroluje sposób prowadzenia gospodarki materiałowej poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala oraz wykonywanie prac interwencyjnych,

4. czuwa nad zaopatrzeniem Szpitala w artykuły medyczne, farmaceutyczne, żywnościowe, gospodarcze – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitala,

5. udziela pomocy organizacjom społecznym działającym na terenie Szpitala,

6. czuwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

7. czuwa nad przestrzeganiem przepisów dot. zachowania tajemnicy lekarskiej, informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,

8. ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie nadzoru nad bezpieczeństwem chorych przebywających w Szpitalu,

9. analizuje materiały sprawozdawcze, opracowuje ocenę fachową działalności Szpitala oraz uczestniczy w negocjacjach z NFZ,

10. wykazuje dbałość o prawidłową gospodarkę odpadami sanitarnymi i komunalnymi.

Rada Społeczna Szpitala

Kompetencje:

Rada Społeczna jest organem opiniodawczym oraz doradczym powoływanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Działa w oparciu o Regulamin Rady Społecznej.

Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa: lek. med. Jolanta Ferszka - Bykowska

Kompetencje:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa zastępuje Dyrektora Szpitala w razie nieobecności (urlop, choroba, delegacje, itp.).

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada przed Dyrektorem za stan i jakość opieki leczniczo-profilaktycznej.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

1. nadzór i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych;

2. nadzór fachowy nad działalnością profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną;

3. krzewienie i kultywowanie wysoko pojętych zasad etycznych;

4. opiniowanie wniosków o zaopatrzenie w aparaturę diagnostyczną i urządzenia potrzebne do terapii;

5. organizowanie badań i obserwacji dla potrzeb prokuratur, sądów i innych uprawnionych instytucji;​​​​​​​6. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia pacjenta do Szpitala w przypadkach wątpliwych;​​​​​​​7. zapewnienie na wniosek ordynatora pomocy konsultacyjnej dla chorych wymagających takiej pomocy;​​​​​​​

8. dokonywanie okresowych wizytacji wszystkich komórek Szpitala, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie praw pacjenta, stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń oraz czystość chorych, ponadto dokonywanie doraźnych kontroli nocnych i dziennych Szpitala;

​​​​​​​9. dbałość o przestrzeganie przez pracowników Szpitala, przepisów dot. zachowania tajemnicy lekarskiej oraz ochrony danych osobowych,

10. wyrywkowe, przynajmniej raz w miesiącu, kontrolowanie dokumentacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, dokładności oraz zabezpieczenia;

​​​​​​​11. czuwanie nad racjonalnym wykorzystywaniem łóżek szpitalnych, urządzeń i wyposażenia;​​​​​​​12. dopilnowywanie, wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, sekcji zwłok u  chorych zmarłych w Szpitalu;

13. nadzorowanie terminowego zawiadamiania właściwego organu Państwowej Inspekcji   Sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w Szpitalu oraz wydawanie zarządzeń dotyczących zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym;​​​​​​​

14. rozpatrywanie skarg, zażaleń i uwag chorych;​​​​​​​

15. współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

​​​​​​​Ponadto do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy:

​​​​​​​1. dbałość o kształcenie lekarzy w ramach okresowych posiedzeń naukowych;

​​​​​​​2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy;

​​​​​​​3. sprawowanie, łącznie z ordynatorami, nadzoru nad pracą lekarzy stażystów, dbałość o ich rozwój i przydatność zawodową;​​​​​​​

4. kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi Szpitala;

​​​​​​​5. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa koordynuje współpracę z innymi zakładami służby zdrowia oraz instytucjami wykonującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

​​​​​​​6. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy również wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala a nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa: mgr Arkadiusz Bobowski

Kompetencje:

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Zadaniem Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest nadzór nad organizacją pracy i jakością obsługi pacjentów przez średni i niższy personel medyczny.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa realizuje swoje cele poprzez:

1. zwierzchnictwo nad personelem pielęgniarskim szpitala, sanitariuszami szpitalnymi
i ratownikami medycznymi,

2. zwierzchnictwo nad Działem Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3. zwierzchnictwo nad Komorą dezynfekcyjną;

4. nadzór funkcjonalny nad poziomem pracy i organizacją pracy podległego personelu,

5. opracowywanie i nadzór nad stosowaniem standardów zawodowych podległego personelu,

6. planowanie obsad podległego personelu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie,

7. ustalanie i realizacja planu szkoleń personelu i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8. nadzór merytoryczny nad pracą podległego personelu, systematyczne analizowanie i ocenianie pracy podległego personelu, przestrzegania praw pacjenta, wynikających z Ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Kodeksu Etyki Zawodowej, zasad postępowania wynikających z regulaminów wewnętrznych, rozpatrywanie skarg
i wniosków związanych z pracą podległego personelu,

9. nadzór nad prawidłową organizacją, rozkładem pracy personelu i rozliczaniem czasu pracy,

10. nadzór nad wyposażeniem i stanem higieniczno – sanitarnym Szpitala,

11. nadzór nad transportowaniem, przechowywaniem i wydawaniem posiłków w oddziałach szpitalnych,

12. nadzór nad transportowaniem, przechowywaniem, wydawaniem leków oraz środków medycznych w oddziałach szpitalnych,

13. nadzór nad organizacją i jakością pracy komory dezynfekcyjnej Szpitala,

14. nadzór nad realizacją umowy dotyczącej usług sprzątania i transportu, świadczonych na rzecz Szpitala.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa współpracuje z Okręgową i Naczelną Izbą Pielęgniarek
i Położnych, uczelniami kształcącymi kadry medyczne, innymi jednostkami ochrony zdrowia oraz
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala.

Ponadto Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:

1. wnioskuje do Dyrektora Szpitala o uruchomienie procedury konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne, postępowań o zamówienia niezbędne do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2. określa specyfikację i zapotrzebowania oraz nadzoruje realizację zamówień dotyczących wyposażenia oddziałów, w szczególności w sprzęt i środki medyczne i pielęgnacyjne, środki czystości, z zachowaniem trybów zamówień publicznych określonych w Ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w regulaminie udzielania zamówień
oraz innych regulaminach wewnętrznych i zarządzeniach Dyrektora, obowiązujących w tym zakresie;

3. wnioskuje do Dyrektora Szpitala o uruchomienie procedury konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, przedstawia propozycje dotyczące składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Główny Księgowy: mgr Krzysztof Furmański

Kompetencje:

Główny Księgowy organizuje, prowadzi i nadzoruje gospodarkę finansową i rachunkowość Szpitala. Zadania stanowiska realizuje  poprzez :

1. opracowywanie rocznych i okresowych planów finansowych Szpitala, nadzór nad przebiegiem  realizacji planów  i  zachowaniem dyscypliny finansowej;

2. prowadzenie rachunku ekonomicznego kosztów działalności Szpitala, zamierzonych przedsięwzięć i rozwiązań gospodarczych;

3. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami pełnej rachunkowości  Szpitala, a w szczególności;

a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości  finansowej,

b) bieżące prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości oraz sporządzanie rachunku kosztów i sprawozdawczości  finansowej w sposób umożliwiający : terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Szpitala oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez   poszczególne komórki Szpitala;

4. prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, polegające przede wszystkim na:

1) prawidłowym wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,

2) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości  zawieranych umów,

3) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych  i ochrony wartości pieniężnych,

4) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

5. nadzór i bieżąca analiza sytuacji finansowej /płatniczej/ Szpitala, przedkładanie opinii
i wniosków w tym zakresie;

6. zapewnienie prawidłowych i terminowych rozliczeń podatkowych, realizowanie obowiązków płatnika składek  wobec ZUS i innych opłat wynikających z przepisów szczególnych;

7. sprawowanie nadzoru nad prawidłową  realizacją zasad obliczania wynagrodzeń i innych należności  pracowników Szpitala  i gospodarowaniem funduszem wynagrodzeń;

8. wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych    obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów  i następnej kontroli operacji gospodarczych   stanowiących przedmiot księgowań.

9. określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej lub księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej.

10. wnioskowanie wydania poleceń innym służbom usunięcia w wyznaczonym terminie  nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

a) przyjmowania, wystawiania, obiegu  i kontroli dokumentów,

b)  systemu kontroli wewnętrznej,

c) systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,

d) udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących  źródłem tych informacji;

11.  wnioskowanie do Dyrektora Szpitala  przeprowadzenia kontroli określonych zagadnień, które   leżą w zakresie działania Głównego Księgowego;

12. pozyskiwanie na rzecz Szpitala środków finansowych z pomocy publicznej i europejskich funduszy strukturalnych oraz nadzorowanie prawidłowości i terminowości ich wykorzystania;

13. przygotowywanie, przy współudziale Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej oraz Działu Służb Pracowniczych, dokumentacji koniecznej do zawarcia kontraktu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych oraz nadzór nad realizacją i prawidłowym rozliczeniem kontraktu;

14. bezpośrednie uczestnictwo w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zawieranych kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych;

15. śledzenie na bieżąco portalu internetowego Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia
i innych, związanych przedmiotowo z zakresem działania komórki w sprawie nowych uregulowań prawnych.

16. Główny Księgowy współpracuje z instytucjami finansującymi działalność Szpitala, bankami, instytucjami kontrolnymi, izbą i urzędami skarbowymi, ZUS, służbami finansowymi organu założycielskiego, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala.

Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

 

 

​​​​​​​

Ilość odwiedzin: 6016
Nazwa dokumentu: Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 08:45:51
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 08:45:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 11:15:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner