logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


Prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Dokumentację medyczną prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Zakończona historia choroby przekazywana jest niezwłocznie po wypisaniu pacjenta  do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej (parter pawilonu17).
 3. Za prawidłowość prowadzonej dokumentacji odpowiedzialni są Ordynatorzy/Kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, przebywającemu w Szpitalu, w przypadku wyrażenia przez niego takiej woli;
 2. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport;
 3. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
 4. rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,
 5. opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.);
 6. osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie;
 7. po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej.

Dokumentacja jest udostępniana:

 

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne w obecności lekarza prowadzącego lub upoważnionego przez Dyrektora pracownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej (parter pawilonu 17);
 2.  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

 1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba przez niego upoważniona, składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
 2.  W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej.
 3.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze:

w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (parter pawilonu17) w godz. 8:00 – 13:00 lub przesłać na adres Wojewódzki

Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul.

Srebrniki 17

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
 2. Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz.8:00 – 13:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (parter pawilonu17).
 3. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz.

 1. Udostępnianie przez pracowników dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym.
 2.  Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
  1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest

            niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 1. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 2.  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 3. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 4.  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 5.  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 6. zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta;
 7. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 8. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli udostępnia się oryginał dokumentacji.
 9.  W razie wydania oryginałów dokumentacji medycznej należy pozostawić jej kopie, chyba, że zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę
 10. .

Zasady odpłatności za udostępnianą dokumentację medyczną.

1)      Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii

Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez

prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

 1. Wysokość opłat wynosi:

- Za jedną stronę wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej – opłata wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w

formie elektronicznej – opłata wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia jw.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej - Archiwum medyczne

1) Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata;

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.

2) Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób

    uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

3) Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą

    do Dyrektora Szpitala o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu

     przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później niż do końca I kwartału roku

     następnego po tym okresie.

Ilość odwiedzin: 1958
Nazwa dokumentu: Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:25:10
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:25:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26 13:14:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner