logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Forma prawna Szpitala
minus Struktura organizacyjna
minus Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
minus Przedmiot działalności i kompetencje Szpitala
minus Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
 MAJĄTEK
minus Majątek
 Oddziały szpitalne oraz pozostałe komórki medyczne
minus Oddział 19 B Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 19 C Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
minus Oddział 19C/2 Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia
minus Oddział 19 D - Odział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 A - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 B - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 C - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 20 D - Oddział Psychiatryczny dla dorosłych
minus Oddział 21 A - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział 21 B - Oddział Dziecięco – Młodzieżowy
minus Oddział Dzienny
minus OTUA - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
minus Diagnostyka w Szpitalu
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia, SIWZ, Zapytania
 PRAWO
minus Sposób stanowienia aktów wewnętrznych
minus Wewnętrzne akty normatywne
 INFORMACJE I PORADY DLA PACJENTÓW
minus Cenniki usług odpłatnych
minus Pracownia EEG
minus Laboratorium
 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
minus Ogólne Zasady Przyjmowania i załatwiania spraw
minus Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
minus Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie
minus Udostępnianie informacji publicznej
 REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA
minus ogłoszenia
 KONKURSY
minus Ogłoszenia
 KONTROLE, WYSTĄPIENIA, STANOWISKA WNIOSKI I OPINIE
minus Dokumentacja przebiegów kontroli
A A A


      Załącznik do uchwały Nr  395/XX/12

      Sejmiku Województwa Pomorskiego

     z dnia  25 czerwca 2012 r.

 

     

STATUT

 

 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA

W GDAŃSKU

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, zwany dalej    Szpitalem,  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Pomorskie.

3. Siedzibą Szpitala jest miasto Gdańsk.

 

§ 2

 

1. Szpital działa na podstawie:

 

1)   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

      zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”,

2)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

      środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

3)  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535 z    późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;

4)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223

      ze zm.)

5)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze

      zm.)

6)   innych przepisów regulujące działalność samodzielnych publicznych zakładów

     opieki zdrowotnej,

7)  niniejszego Statutu.

 

2. Szpital podlega wpisowi do:

 

 1. rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego – Nr wpisu do rejestru 000000011341
 2. Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  - Nr wpisu do KRS 0000052742

 

 

II.        CELE  I  ZADANIA  SZPITALA

 

 

§ 3

 

 1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących poprawie jakości życia, w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz leczenie uzależnień,  a także promocja zdrowia psychicznego.

 

 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii poprzez oferowanie profesjonalnej, wszechstronnej pomocy w systemie opieki stacjonarnej – całodobowej  oraz dziennej i środowiskowej;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych oraz udostępniania bazy szpitalnej na ten cel innym jednostkom,

3)  uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem zachowania dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszym Statucie,  

4)   wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych,

5)   wdrażanie nowych metod leczenia,

6)  podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec osób chorych psychicznie,

7)  sprawowanie opieki i  prowadzenie poradnictwa w zakresie spraw socjalnych,

8)   szerzenie oświaty zdrowotnej, w zakresie promocji zdrowia psychicznego,

       9)   prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną,

   10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony       Rzeczpospolitej Polskiej,

      11)  wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

 

3.    Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

1)      rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych,

2)      rozpoznawanie i leczenie zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości,

3)      rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychosomatycznych,

4)      diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,

5)      diagnostykę oraz leczenie zaburzeń towarzyszących upośledzeniom umysłowym,

6)      wczesną rehabilitację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,

7)      rehabilitację osób przewlekle chorych psychicznie,

8)     detoksykację i wczesną rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków     psychoaktywnych,

9)      psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu,

10)    prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

11)    konsultacje specjalistyczne dla podmiotów zewnętrznych,

12)  wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i     prokuratury.

 

4. Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą polegającą na:

 1. usługach  diagnostycznych,
 2. badaniach laboratoryjnych,
 3. wynajmie lokali i pomieszczeń,
 4. sterylizacji  i utylizacji sprzętu,

     5) udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności dydaktycznej i naukowej a także działalności polegającej  na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

 

 

5. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona przez Szpital w sposób uciążliwy dla pacjentów lub przebiegu leczenia, nie może nadto w żaden sposób kolidować z jego podstawową działalnością statutową.

 

 

IV.      ORGANY SZPITALA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

§ 4

Organami Szpitala są:

 

1) Dyrektor

2) Rada Społeczna

 

 

§  5

 

1.  Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor, który reprezentuje Szpital na zewnątrz.

2.  Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

3.  Podczas nieobecności Dyrektora Szpitalem kieruje jego zastępca lub inna osoba przez

     niego upoważniona.

4.  Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania

     określonych czynności prawnych w imieniu Szpitala przez ustalenie zakresu i czasu ich

      umocowania.

5.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

6. Dyrektor Szpitala określa zakres uprawnień i obowiązków zastępcy oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych.

 

§  6

 

1.  W skład przedsiębiorstwa Szpitala, działającego pod nazwą „Szpital Srebrzysko” wchodzą:

      1) jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym, które stanowią:

             a)      oddziały szpitalne,

             b)      zespół opieki środowiskowej,

             c)      statystyka medyczna,

             d)      pracownia diagnostyki laboratoryjnej

             e)      pracownia diagnostyczna EEG i EKG

             f)      izba przyjęć,

       2)  komórki organizacyjne o charakterze pomocniczym:

              a)    administracja,

              b)    obsługa

 

 2. Organizację wewnętrzną Szpitala,  strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Szpitala, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora.

 

§ 7

 

1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

2. Zadania Rady Społecznej oraz jej skład określa Ustawa.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

 

§ 8

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

2.  Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu     powołania nowej Rady Społecznej.

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem jej kadencji
w następujących wypadkach:

1)  złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej,

2) wykonywanie osobiście lub przez jego małżonka działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec  Szpitala,

3) posiadanie osobiście lub przez jego małżonka akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które wykonują działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Szpitala,

4)  skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

5)    utrata praw publicznych,

 6) długotrwała niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy,

 7)    na wniosek podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem,

 8) zaistnienie przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa,   uniemożliwiających zasiadanie w Radzie Społecznej.

 

 

V.        GOSPODARKA  FINANSOWA   SZPITALA

 

 

§ 9

 

 1. Szpital, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem Województwa Pomorskiego oraz majątkiem własnym.
 3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala,  oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie  może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego.
 4. Dochody z działalności gospodarczej w całości przeznacza się na działalność statutową Szpitala.
 5. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy, w tym plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora.

 

 

§ 10

 

Wartość majątku szpitala określają:

 

 1. fundusz założycielski.
 2. fundusz szpitala.

 

 

 

VI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 12

Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany podmiot tworzący.

 

 

 

 

 

 

Jednolity tekst Statutu

uwzględniający zmiany wprowadzone

Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego

Nr 506/XXIV/12 z dn. 26.11.2012 r.

Ilość odwiedzin: 1902
Nazwa dokumentu: Statut Szpitala
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-26 09:30:21
Data udostępnienia informacji: 2015-03-26 09:30:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 13:36:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner