Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula obowiązku informacyjnego:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
administratorem danych osobowych Pacjentów jest:
           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.prof Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
           ul. Srebrniki 17 Gdańsk 80-282
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@wsp-bilikiewicz.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,  tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co
wynika z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej
Rodzaj przetwarzanych danych :imię i nazwisko pacjenta; imiona rodziców (w przypadku osób nieletnich);PESEL;dane adresowe;dane
kontaktowe (telefon, e-mail); podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu; historia choroby w tym m.in. przebieg leczenia, nałogi i
życie seksualne;płatności za świadczenia komercyjneimię, nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji
medycznej.
4) Cel przetwarzania danych:
Przetwarzane dane służą w szczególności ochronie zdrowia pacjentów, realizowaniu zasad opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i
leczenia, ulepszaniu standardów opieki medycznej, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz utrzymaniu
bezpieczeństwa w placówce.
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności
:laboratorium zewnętrzne, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
oraz na podstawie przepisów szczegółowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania
(Dz.U.01.88.966).;  przypadku faktur wystawionych za usługi medyczne okres przechowywania wynosi 5 lat.
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać przez kontakt e-mail pod adresem: iodo@wsp-bilikiewicz.pl lub poprzez kontakt pisemny, z
pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku , ul. Srebrniki 17, 80-282
Gdańsk z dopiskiem IODO
3) Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych w jakikolwiek sposób narusza postanowienia RODO.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
    Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
5) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 
 
Państwa bliski trafił na jeden z naszych oddziałów, mamy nadzieję, że tych kilka podstawowych informacji ułatwi Państwu
odnalezienie się w tej sytuacji.
Prosimy o zaopatrzenie pacjenta w niezbędne rzeczy:
przybory toaletowe - szczoteczka i pasta do zębów, mydło, ręczniki, grzebień, papier toaletowy, szampon, podpaski higieniczne.
Przybory do golenia proszę oddać do depozytu pielęgniarkom;
bieliznę osobistą - pidżamę, kapcie, szlafrok itp. Za wymianę bielizny na czystą odpowiedzialna jest rodzina.;
kubek, łyżkę, widelec - z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów prosimy nie dostarczać żadnych noży ani innych ostrych przedmiotów;
napoje - najlepiej niesłodzone i niegazowane.
 
Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych oraz leków bez uzgodnienia z
personelem. Przyjmowanie jakichkolwiek leków oraz suplementów innych niż zalecone musi być uzgodnione z lekarzem.
 
Prosimy nie dostarczać pacjentom rzeczy wartościowych.
Za rzeczy wartościowe - np. telefon komórkowy, klucze, biżuteria, sprzęt RTV, pieniądze oraz dokumenty itp. nieoddane do depozytu
szpitalnego personel szpitala nie odpowiada.
 
Odwiedziny odbywają się codziennie, prosimy o ograniczenie odwiedzin w godzinach zajęć terapeutycznych prowadzonych w
oddziałach.
Informacji o stanie zdrowia pacjenta, osobom upoważnionym przez pacjenta, udziela lekarz prowadzący, w dni powszednie, po
wcześniejszym umówieniu się.
Dodatkowych informacji udzielają pielęgniarki dyżurne.
Personel Szpitala nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
 
Na terenie całego Szpitala, w oddziałach, poza miejscami wyznaczonymi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
Życzymy samych pomyślnych wiadomości.
 
Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta
Czynności opiekuńcze przy pacjencie mogą wykonywać osoby bliskie wskazane przez pacjenta, za zgodą pacjenta i w
porozumieniu z personelem medycznym oddziału.
W przypadku dzieci hospitalizowanych, wyżej wspomniane czynności mogą wykonywać rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby
wskazane przez rodziców, w porozumieniu z personelem medycznym oddziału.
Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena
protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i
natłuszczanie skóry, toaleta p/odleżynowa.
Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych.
Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka.
Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (wyjątek: pacjenci mający problemy z połykaniem).
Pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracanie na boki), wożenie na wózku inwalidzkim.
Wychodzenie na spacer po terenie szpitala, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.
 
Uwaga!
Zakres i zasady dodatkowej opieki świadczonej przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta nad pacjentem unieruchomionym
są ustalane indywidualnie.
Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa pacjenta do dodatkowej opieki
pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i
możliwości organizacyjne Szpitala. (art. 5  Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 
Przyjmowanie skarg
Ordynator/Kierownik Oddziału/Pielęgniarka Oddziałowa
w godzinach pracy Ordynatora/Kierownika Oddziału, księga skarg i wniosków znajduje się
u Pielęgniarki Oddziałowej, dostęp w godz. 9:00 - 13:00;
 
Dyrektor Szpitala/Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa/Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
1. skargę pisemną można złożyć osobiście w godzinach pracy Sekretariatu
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:35
2. skargę pisemną faxem można złożyć 24h/dobę pod nr faxu: 58 52-47-520
3. Dyrektor Szpitala w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w budynku nr 17, pokój nr 1 w każdy czwartek roboczy w godz. 12:00 -
13:00
 
Rzecznik Praw Pacjenta
 
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Możliwości kontaktu
 
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
 
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00
 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
 
 
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
 
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 
Przyjęcia interesantów w Biurze:
 
Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 
 
RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPIALA PSYCHIATRYCZNEGO
Dorota Marcinkowska
przyjmuje w
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15:30
w  pokoju nr 86 (poziom -1) budynek  nr 17
w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, ul Srebrniki 17
dyżur na Oddziałach WSP  w godzinach 11:00 - 14:00
telefon (58) 52-47-592; wew.  592
 
w  pierwszą środę każdego miesiąca
w godzinach 7:30-15:30
w  pokoju nr 210 (poziom 2) budynek  nr 10
w 7 Szpitalu Marynarki  Wojennej   w Gdańsku, ul Polanki 117
dyżur na Oddz. Psychiatrycznymw godzinach 11:00 - 14:00
telefon (58) 552 63 53; wew. 63 53
 
pozostałe środy
w godzinach 7:30-15:30
w  pokoju nr 16 (poziom 1) budynek  nr 25
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ul. Dębinki 7
w godzinach 11:00 - 14:00 dyżur na Oddz. Kliniki Psychiatrycznej
telefon (58) 349 26 64; wew.  2664
 
e-mail d.marcinkowska@rpp.gov.pl
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
tel. 58 524-32-00, fax: 58 524-32-01
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
ul. Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk
tel. 58 320-06-80, fax: 58 322-33-12
 
Podstawa:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
4. Regulamin Organizacyjny Szpitala (§18 ppkt. 14, §18a pkt 3, §37 ppkt11)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData