Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oraganami Szpitala są:

1) Dyrektor Szpitala

2) Rada Społeczna

Ponadto osobami sprawującymi funkcje w Szpitalu są:

1) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

2) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

3) Główny Księgowy

 

Dyrektor

dr n. ekom. Mariusz Kaszubowski

Kompetencje:

Dyrektor Szpitala kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor Szpitala ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Szpitala (podstawowej, administracyjnej i gospodarczej), a w szczególności za:

1. organizację i prowadzenie Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2. sprawne funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala,

3. poziom działalności leczniczej i profilaktycznej Szpitala,

4. dobór i zgodną z obowiązującymi normami obsadę personelu,

5. właściwą organizację pracy podległego personelu,

6. gospodarkę finansową i ogólną Szpitala,

7. nawiązywanie i współpracę z innymi jednostkami służby zdrowia;

Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Szpitala.

Rada Społeczna Szpitala:

  1. Tadeusz Jędrzejczyk – Przewodniczący Rady Społecznej
  2. Michał Potocki – Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej
  3. Agnieszka Stecz – Sekretarz Rady Społecznej
  4. Aleksandra Rutkowska – Członek Rady Społecznej
  5. Tadeusz Grubich – Członek Rady Społecznej
  6. Wanda Moszczyńska – Członek Rady Społecznej
  7. Wiesław Cubała – Członek Rady Społecznej

 

Kompetencje:

Rada Społeczna jest organem opiniodawczym oraz doradczym powoływanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Działa w oparciu o Regulamin Rady Społecznej.

P.o. Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa 

lek. med. Jędrzej Nowaczyk

Kompetencje:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa zastępuje Dyrektora Szpitala w razie nieobecności (urlop, choroba, delegacje, itp.).

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada przed Dyrektorem za stan i jakość opieki leczniczo-profilaktycznej.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

1. nadzór i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych;

2. nadzór fachowy nad działalnością profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną;

3. krzewienie i kultywowanie wysoko pojętych zasad etycznych;

4. opiniowanie wniosków o zaopatrzenie w aparaturę diagnostyczną i urządzenia potrzebne do terapii;

5. organizowanie badań i obserwacji dla potrzeb prokuratur, sądów i innych uprawnionych instytucji;​​​​​​​

6. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia pacjenta do Szpitala w przypadkach wątpliwych;​​​​​​​

7. zapewnienie na wniosek ordynatora pomocy konsultacyjnej dla chorych wymagających takiej pomocy;​​​​​​​

8. dokonywanie okresowych wizytacji wszystkich komórek Szpitala, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie praw pacjenta, stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń oraz czystość chorych, ponadto dokonywanie doraźnych kontroli nocnych i dziennych Szpitala;

​​​​​​​9. dbałość o przestrzeganie przez pracowników Szpitala, przepisów dot. zachowania tajemnicy lekarskiej oraz ochrony danych osobowych,

10. wyrywkowe, przynajmniej raz w miesiącu, kontrolowanie dokumentacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, dokładności oraz zabezpieczenia;

​​​​​​​11. czuwanie nad racjonalnym wykorzystywaniem łóżek szpitalnych, urządzeń i wyposażenia;​​​​​​​

12. dopilnowywanie, wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, sekcji zwłok u  chorych zmarłych w Szpitalu;

13. nadzorowanie terminowego zawiadamiania właściwego organu Państwowej Inspekcji   Sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w Szpitalu oraz wydawanie zarządzeń dotyczących zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym;​​​​​​​

14. rozpatrywanie skarg, zażaleń i uwag chorych;​​​​​​​

15. współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

​​​​​​​Ponadto do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy:

​​​​​​​1. dbałość o kształcenie lekarzy w ramach okresowych posiedzeń naukowych;

​​​​​​​2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy;

​​​​​​​3. sprawowanie, łącznie z ordynatorami, nadzoru nad pracą lekarzy stażystów, dbałość o ich rozwój i przydatność zawodową;​​​​​​​

4. kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi Szpitala;

​​​​​​​5. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa koordynuje współpracę z innymi zakładami służby zdrowia oraz instytucjami wykonującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

​​​​​​​6. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy również wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala a nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

Dyrektor d/s Pielęgniarstwa 

mgr Arkadiusz Bobowski

Kompetencje:

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Zadaniem Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest nadzór nad organizacją pracy i jakością obsługi pacjentów przez średni i niższy personel medyczny.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa realizuje swoje cele poprzez:

1. zwierzchnictwo nad personelem pielęgniarskim szpitala, sanitariuszami szpitalnymi
i ratownikami medycznymi,

2. zwierzchnictwo nad Działem Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3. zwierzchnictwo nad Komorą dezynfekcyjną;

4. nadzór funkcjonalny nad poziomem pracy i organizacją pracy podległego personelu,

5. opracowywanie i nadzór nad stosowaniem standardów zawodowych podległego personelu,

6. planowanie obsad podległego personelu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie,

7. ustalanie i realizacja planu szkoleń personelu i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8. nadzór merytoryczny nad pracą podległego personelu, systematyczne analizowanie i ocenianie pracy podległego personelu, przestrzegania praw pacjenta, wynikających z Ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Kodeksu Etyki Zawodowej, zasad postępowania wynikających z regulaminów wewnętrznych, rozpatrywanie skarg
i wniosków związanych z pracą podległego personelu,

9. nadzór nad prawidłową organizacją, rozkładem pracy personelu i rozliczaniem czasu pracy,

10. nadzór nad wyposażeniem i stanem higieniczno – sanitarnym Szpitala,

11. nadzór nad transportowaniem, przechowywaniem i wydawaniem posiłków w oddziałach szpitalnych,

12. nadzór nad transportowaniem, przechowywaniem, wydawaniem leków oraz środków medycznych w oddziałach szpitalnych,

13. nadzór nad organizacją i jakością pracy komory dezynfekcyjnej Szpitala,

14. nadzór nad realizacją umowy dotyczącej usług sprzątania i transportu, świadczonych na rzecz Szpitala.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa współpracuje z Okręgową i Naczelną Izbą Pielęgniarek
i Położnych, uczelniami kształcącymi kadry medyczne, innymi jednostkami ochrony zdrowia oraz
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala.

P. o. Głównego Księgowego

mgr Kamila Zakrzewska

Kompetencje:

Główny Księgowy organizuje, prowadzi i nadzoruje gospodarkę finansową i rachunkowość Szpitala. Zadania stanowiska realizuje  poprzez :

1. opracowywanie rocznych i okresowych planów finansowych Szpitala, nadzór nad przebiegiem  realizacji planów  i  zachowaniem dyscypliny finansowej;

2. prowadzenie rachunku ekonomicznego kosztów działalności Szpitala, zamierzonych przedsięwzięć i rozwiązań gospodarczych;

3. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami pełnej rachunkowości  Szpitala, a w szczególności;

a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości  finansowej,

b) bieżące prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości oraz sporządzanie rachunku kosztów i sprawozdawczości  finansowej w sposób umożliwiający : terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Szpitala oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez   poszczególne komórki Szpitala;

4. prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, polegające przede wszystkim na:

1) prawidłowym wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,

2) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości  zawieranych umów,

3) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych  i ochrony wartości pieniężnych,

4) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

5. nadzór i bieżąca analiza sytuacji finansowej /płatniczej/ Szpitala, przedkładanie opinii
i wniosków w tym zakresie;

6. zapewnienie prawidłowych i terminowych rozliczeń podatkowych, realizowanie obowiązków płatnika składek  wobec ZUS i innych opłat wynikających z przepisów szczególnych;

7. sprawowanie nadzoru nad prawidłową  realizacją zasad obliczania wynagrodzeń i innych należności  pracowników Szpitala  i gospodarowaniem funduszem wynagrodzeń;

8. wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych    obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów  i następnej kontroli operacji gospodarczych   stanowiących przedmiot księgowań.

9. określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej lub księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej.

10. wnioskowanie wydania poleceń innym służbom usunięcia w wyznaczonym terminie  nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

a) przyjmowania, wystawiania, obiegu  i kontroli dokumentów,

b)  systemu kontroli wewnętrznej,

c) systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,

d) udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących  źródłem tych informacji;

11.  wnioskowanie do Dyrektora Szpitala  przeprowadzenia kontroli określonych zagadnień, które   leżą w zakresie działania Głównego Księgowego;

12. pozyskiwanie na rzecz Szpitala środków finansowych z pomocy publicznej i europejskich funduszy strukturalnych oraz nadzorowanie prawidłowości i terminowości ich wykorzystania;

13. przygotowywanie, przy współudziale Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej oraz Działu Służb Pracowniczych, dokumentacji koniecznej do zawarcia kontraktu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych oraz nadzór nad realizacją i prawidłowym rozliczeniem kontraktu;

14. bezpośrednie uczestnictwo w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zawieranych kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych;

15. śledzenie na bieżąco portalu internetowego Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia
i innych, związanych przedmiotowo z zakresem działania komórki w sprawie nowych uregulowań prawnych.

16. Główny Księgowy współpracuje z instytucjami finansującymi działalność Szpitala, bankami, instytucjami kontrolnymi, izbą i urzędami skarbowymi, ZUS, służbami finansowymi organu założycielskiego, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala.

Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData